PODMÍNKY
Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí půjčovní smlouvy a zákazník svým podpisem na smlouvě potvrzuje,že je s těmito podmínkami seznámil. Smluvní podmínky právními předpisy České republiky zejména obchodním a občanským zákoníkem.
Práva a povinnosti žadatele:
a) uživatel je oprávněn vozidlo dočasně užívat po dobu dohodnutou ve smlouvě a je povinen vrátit vozidlo nejpozději ve lhůtě a do místa uvedeného ve smlouvě. Nevrácení vozidla v dohodnutém termínu je neoprávněným držením bude HLÁŠENO POLICII Za zadržení a odebrání je uživatel odpovědný za veškeré případné škody . které by tohoto titulu následně vznikly.
b) Uživatel se může před uplynutí sjednané doby dohodnout o prodloužení smlouvy. Dohoda o prodloužení je platn á pouze se souhlasem majitelem v místě Boční 427/25 36004 Karlovy Vary po písemném zapsaní do smlouvy.
c) Při uzavření se vybírá kauce až do výše 3 násobku předpokládané ceny pronájmu a kauce na způsobení škody vozidlem,a na vozidle Uživatel je povinen:
a) Chránit vozidlo před poškozením,ztrátou ,zničením,odcizením vozidla se podílí spoluúčastí 10% z časové ceny vozidla. Každou dopravní nehodu hlásit policií. Odcizení časti nebo celé vozidlo nebo škoda na vozidle vandalismem nebo živlem hlásit policii nedodržením této povinnosti odpovídá uživatel za všechny škody které z tohoto vzniknou majiteli.
b) Uživateli není dovoleno přetěžovat vozidlo jinak hradí veškeré vzniklé škody majiteli. Upravovat jakýmkoliv způsobem interiér a exteriér vozidla. Nesmí předat řízení vozidla osobě která není napsaná ve smlouvě od majitele vozidla. Zúčastňovat se s vozidlem soutěží,závodů ,cvičných jízd provádět odtahy jiných vozidel jízd za úplatu atd.
c) Údržba a opravy:
Uživatel je povinen dbát aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení vozidla nebo jeho agregátů . Kontrolovat pravidelně technický stav vozidla a v případě potřeby a po dohodě z majitelem přistavit vozidlo na odstranění , zjištění závad . Na pravidelné prohlídky vozidla na svůj náklad k majiteli vozidla na adresu. V ceně jsou zahrnuty náklady na opravy a na běžnou údržbu vozidla s výjimkou spotřeby pohonných hmot ,doplňování kapalin skel a mytí vozidla v průběhu pronájmu. Poplatky za parkování a veškeré jiné poplatky v zahraničí dálniční a jiné. V případě poruchy je nájemce Povinen oznámit toto majiteli a spolu konzultovat případnou opravu nebo odtažení vozidla. Jinak si Vše hradí sám na své náklady. Při ztrátě klíčů od vozidla , nebo dokladů účtuje majitel za nové klíče a doklady poplatky v cenách servisů a úřadu za zhotovení nových. 1900,-Kč za ztrátu dokladů 5500,-Kč za ztrátu klíčů bez dálkového ovládaní 10000,-Kč za ztrátu klíčů s dálkovým ovládáním.
Pojištění vozidel
Zákonná odpovědnost vozidla jsou pojištěna ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobených jejich provozem na území České republiky a též na území evropských států vyznačené na zelené kartě pojišťovny . Havarijní pojištění je ze spoluúčastí 5000,-Kč až 5% ze škody způsobené nájemcem na vozidle na území České republiky a též na území evropských státu uvedené na zelené kartě.S vyloučením zemí kde probíhají válečné konflikty. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou na pronajatém vozidle, a to až do plné výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady na opravu, tyto náklady mohou zahrnovat mimo vlastních nákladů na opravu také náklady na odtah vozidla a jeho skladování nebo obchodní ztráty způsobené majiteli v důsledku odstavení vozidla Pojištění vozidel se nevztahuje na přepravované osoby ani zavazadla. Všechny druhy pojišťění se podle právních předpisů České republiky nevztahují na škody způsobené v důsledku požití alkoholu nebo požití narkotik před nebo během jízdy. ODEBRÁNÍ VOZIDLA ! PŘI JAKÉMKOLIV PORUSENÍ PODMÍNEK –ŘÁDU HNED A BEZ OHLÁŠENÍ UŽIVATELI !!!! Rozhodčí doložka ONLINE řízení před jedním rozhodcem , bez možnosti přezkumu.Smluvní strany se výslovně dohodly,že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislostí s ní budou projednány a rozhodovány s vyloučením pravomocí obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaný Českou Asociací pro arbitráž vydaných už s.r.o. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení § 19odst.1 zákona č.216/1994 Sb. Podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných touto společnosti. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že řízení bude vedeno online formou dle článku VII. Uvedeného Rozhodčího řádu Rozhodčí a poplatkový řád jsou zveřejněny na internetové adrese www.spory –online.cz Ochrana osobních údajů : Nájemce souhlasí s tím aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy.Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonného postižitelného jednání. Smluvní strany svými podpisem na smlouvě stvrzují že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé,vážné a svobodné vůle, nikoliv v omylu,tísni za nápadně nevýhodných podmínek že si obsah této smlouvy před jejím podpisem přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný.